Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Regulamin konkursu „Pozytywne wibracje z Blackroll Fascia-Releazer”


1. Organizatorem konkursu jest firma Gabinet rehabilitacji Fizjo4life Michał Dachowski NIP 1132568620,

zwanym dalej Organizatorem.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie

3. Konkurs trwa do od 1 maja br. do 1 czerwca br. godz. 24.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 dni od

zakończenia konkursu na funpage’u FB Organizatora.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami

Organizatora.

5. Przedmiotem zadania konkursowego jest autorski artykuł poświęcony tematyce wpływu wibracji na powięź i

mięśnie ( ilość znaków na stronie od 2500 – 5000)

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych (z imienia i nazwiska, lub danymi, którym posługuje się

na FB).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

składająca się z trzech pracowników Organizatora

8. Głównym kryterium wyboru laureata konkursu jest wartość merytoryczna artykułu (wnioski z pracy

zawodowej, badania własne lub inne).

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w

następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich

w Internecie, na stronie internetowej www.blackroll.com.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do

rozpowszechniania w ramach działań Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Z chwilą

nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do

nadesłanych prac.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz

firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem konkursu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych

danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez

Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.

12. Po odbiór nagrody uczestnik może zgłosić się osobiście do biura Organizatora (Blackroll Polska, ul.

Jagiellońska 4, Warszawa)

13. Nagrodą w konkursie jest Blackroll Fascia-Releazer marki Blackroll. Nagroda nie  podlega wymianie na

wartość gotówkową lub inną nagrodę.

14. Laureat zobowiązany jest wysłać dane adresowe (do wysłania nagrody) w okresie do 7. dni od ogłoszenia

wyniku na fanpagu Blackroll Polska. W przeciwnym razie nagroda przepada.

15. Nagroda zostanie wysłana w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania adresu od zwycięzcy.

16. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w powyższym regulaminie.