Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY BLACKROLL® POLSKA

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji “BLACK FRIDAY” jest dystrybutor marki BLACKROLL® w Polsce, firma „FIZJO4LIFE MICHAŁ DACHOWSKI”, ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa, NIP: 1132568620, REGON: 145563570 (Organizator).

 2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.blackroll.com.pl/ (Sklep Internetowy) oraz
  w sklepie stacjonarnym BLACKROLL® Polska, ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa.

 3. Promocja rozpoczyna się 18 listopada 2022 roku, od godz. 12:00 i trwa do 27 listopada, do końca dnia, tj. 23:59.

 4. Promocją objęte są zakupy sprzętu ze sklepu BLACKROLL® Polska, z wyjątkiem zestawów i edycji limitowanych.

 5. Uczestnik Promocji w okresie jej obowiązywania może złożyć Zamówienie i/lub kupić w Sklepie nieograniczoną liczbę produktów, które spełniają warunki promocji. 

 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji od kwoty brutto Zamówienia na wybrane produkty BLACKROLL® odejmujemy 30%.

 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym, w okresie obowiązywania Promocji, złoży Zamówienie zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami towarowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym i w Sklepie fizycznym. 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania Promocji.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji i zachowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. 

 3. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: „FIZJO4LIFE MICHAŁ DACHOWSKI”, ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na adres: „FIZJO4LIFE MICHAŁ DACHOWSKI”, ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa, z dopiskiem „Promocja BLACKROLL”. 

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.

 3. Regulamin Serwisu dostępny jest w Internecie.