Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

Regulamin szkoleń BLACKROLL® Education

Podstawowe pojęcia:

Organizator:
Gabinet rehabilitacji Fizjo4life Michał Dachowski
Ul. Jagiellońska 4 03-721
Warszawa
NIP: 1132568620

Szkolenie: Realizowany przez Organizatora kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie BLACKROLL® Education, który został wybrany i zakupiony przez Uczestnika na stronie internetowej www.blackroll.com.pl. Nazwa szczegółowa, termin i miejsce organizacji wybranego Szkolenia są podane w jego ofercie.

Uczestnik: Osoba, która prawidłowo dokona rejestracji i zakupu wybranego przez siebie Szkolenia na stronie internetowej www.blackroll.com.pl oraz dokona terminowej płatności za wybrane przez siebie Szkolenie.

Instruktorzy: Certyfikowani Master Trenerzy BLACKROLL® (BLACKROLL® Trainer Education: mgr Michał Dachowski i Karolina Stanek; BLACKROLL® Basic: mgr Jakub Nowosad

Regulamin Szkolenia: Szczegółowy zapis zasad przyjmowania zgłoszeń oraz organizacji Szkoleń BLACKROLL® Education.

Zgłoszenie na szkolenie

1.Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez zakup wybranego Szkolenia z oferty BLACKROLL® Education w sklepie internetowym BLACKROLL® Polska (www.blackroll.com.pl) oraz prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się w ofercie Szkolenia.

2. Warunkiem rezerwacji miejsca na wybranym Szkoleniu BLACKROLL® jest:

a) Uiszczenie całkowitej opłaty za kurs w trakcie rejestracji za pośrednictwem:

- tradycyjnego przelewu bankowego - PayU - PayPal lub

b) Wpłacenie zaliczki wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego, która w

zależności od wybranego Szkolenia wynosi: 1) BLACKROLL® Trainer Education: 200zł 2) BLACKROLL® Basic: 100zł

Pozostałą część należności za udział w wybranym Szkoleniu należy wpłacić najpóźniej w dniu organizacji wybranego Szkolenia przed jego rozpoczęciem (akceptowane są opłaty gotówką i kartą).

3. Numer konta Organizatora:

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0092 1023 0083

4. Wpisanie na listę uczestników odbywa się po zaksięgowaniu całości kwoty lub zaliczki za Szkolenie na koncie bankowym Organizatora. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki lub całkowitej kwoty.

Rezygnacja ze szkolenia:

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wybranego przez siebie Szkolenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji związanych z utratą zaliczki lub całości wpłaty, jeżeli dokona rezygnacji w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.

2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje ze Szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia traci prawo do zwrotu zaliczki. Jeżeli została uiszczona całość wpłaty Uczestnik otrzyma zwrot kwoty za wyjątkiem zaliczki.

3. Rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres: [email protected] Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.

4. Rezygnacja zostanie potwierdzona drogą mailową przez Organizatora.

5. Organizator informuje, że nieobecność na szkoleniu nie daje możliwości odrobienia tego szkolenia z inną grupą.

Prawa i obowiązki Organizatora:

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszych warunków Szkolenia, w tym: sali szkoleniowej i materiałów edukacyjnych (skryptów, przyborów dydaktycznych).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności grupy celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych podczas kursu.

3. Uczestnik szkolenia pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz ewentualnego ubezpieczenia we własnym zakresie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia. Jednocześnie przedstawione będą Uczestnikowi inne opcje szkoleń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia. Jeżeli Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w nowym terminie Szkolenia, Organizator zapewni Uczestnikowi zwrot całości wpłaconych środków lub zaliczki.

6. Organizator zapewnia, że dane podane w kwestionariuszu osobowym w trakcie rejestracji są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i zmian tych danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

7. Każdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność.

8. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie Szkolenia.

9. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na użycie jego wizerunku w galeriach zdjęć ze Szkolenia oraz materiałach marketingowych promujących Szkolenie.

Prawa autorskie:

1.Wszystkie Szkolenia dostępne w ofercie Organizatora są chronione prawem autorskim.

2.Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

Postanowienia końcowe:

1. Osoba zakupująca kurs na stronie internetowej www.blackroll.com.pl i wypełniająca kwestionariusz osobowy w trakcie rejestracji, zgadza się z niniejszym regulaminem, warunkami finansowymi i terminami szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat. Rejestracja na wybrane Szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.blackroll.com.pl

3. W przypadkach nie regulowanych przez niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.