Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

REGULAMIN SZKOLENIA  CORRECTIVES

 

Organizator:

Organizatorem szkolenia jest FIZJO4LIFE Michał Dachowski z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 03-721 przy ulicy Jagiellońska 4 NIP: 1132568620, REGON: 145563570

 

Szkolenie:

Realizowany przez Organizatora kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie BLACKROLL® Education, który został wybrany i zakupiony przez Uczestnika na stronie internetowej www.blackroll.com.pl. Nazwa szczegółowa, termin i miejsce organizacji wybranego Szkolenia są podane w jego ofercie.

 

Uczestnik:

Osoba, która prawidłowo dokona rejestracji i zakupu wybranego przez siebie Szkolenia na stronie internetowej www.blackroll.com.pl oraz dokona terminowej płatności za wybrane przez siebie Szkolenie.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1.     Zawarcie umowy i zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego i zakup szkolenia w sklepie internetowym BLACKROLL® Polska (www.blackroll.com.pl).
 2.     Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata zaliczki w wysokości 400,00 brutto najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.
 3.     Prawidłowe zgłoszenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.

 

PŁATNOŚCI

 

 1.     PŁATNOŚCI JEDNORAZOWE:

Oferta promocyjna EARLY BIRDS ważna do 13.04.2023. r. (całkowity koszt szkolenia 1299,00zł) – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 400,00zł zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 899,00zł brutto do 13.04.2023r. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.

 

Całkowity koszt szkolenia 1599,00 zł brutto – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 400,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 1199,00 zł brutto. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.

 

 1.     Wpłatę zaliczki reszty należnej kwoty należy dokonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na poniży numer konta Organizatora:

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0092 1023 0083

FIZJO4LIFE Michał Dachowski

ul. Jagiellońska 4

03-721 Warszawa 

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 

 1.   Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane drogą mailowa do Organizatora na adres: [email protected]. Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.

2.  Rezygnacja zostanie potwierdzona drogą mailową przez Organizatora.

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji z utratą zaliczki lub całości wpłaty, jeżeli dokona rezygnacji w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

4. Zaliczka jest jednorazowa oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 13 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

6. W przypadku zmiany terminu szkolenia, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w nowo wyznaczonym terminie Organizator zwraca całkowity koszt szkolenia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1.              Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszych warunków szkolenia, w tym: sali szkoleniowej i materiałów edukacyjnych (skryptów, przyborów dydaktycznych).
 2.              Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności grupy celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych podczas kursu.
 3.              Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników.
 4.              Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 5.              Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 6.              Organizator zapewnia, że dane podane w kwestionariuszu osobowym w trakcie rejestracji są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i zmian swoich danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
 7.              Każdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność.
 8.              Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie szkolenia.
 9.              Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

  PRAWA AUTORSKIE
 1.     Wszystkie Szkolenia dostępne w ofercie Organizatora są chronione prawem autorskim.
 2.     Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

3.    Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich materiałów wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń zachowuje FIZJO4LIFE Michał Dachowski, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu FIZJO4LIFE Michał Dachowski. W przypadku naruszenia tego postanowienia FIZJO4LIFE Michał Dachowski może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 100 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski przekraczają wysokość kary umownej.

 1.     Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas szkoleń jest zabronione.
 2.     FIZJO4LIFE Michał Dachowski zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz wykorzystywania ich w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo. Uczestnik szkolenia oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem szkolenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, warunki finansowe i terminy zjazdów szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat.
 2.     Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.blackroll.com.pl w ofercie szkolenia BLACKROLL® Therapy
 3.     W przypadkach nie regulowanych przez niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.