Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

REGULAMIN SZKOLENIA  MOVEMENT

 

Organizator:

 

Organizatorem szkolenia jest FIZJO4LIFE Michał Dachowski z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 03-721 przy ulicy Jagiellońska 4 NIP: 1132568620, REGON: 145563570

 

Szkolenie:

 

Realizowany przez Organizatora kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie BLACKROLL® Education, który został wybrany i zakupiony przez Uczestnika na stronie internetowej www.blackroll.com.pl. Nazwa szczegółowa, termin i miejsce organizacji wybranego Szkolenia są podane w jego ofercie.

 

Uczestnik:

 

Osoba, która prawidłowo dokona rejestracji i zakupu wybranego przez siebie Szkolenia na stronie internetowej www.blackroll.com.pl oraz dokona terminowej płatności za wybrane przez siebie Szkolenie.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1.     Zawarcie umowy i zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego i zakup szkolenia w sklepie internetowym BLACKROLL® Polska (www.blackroll.com.pl).
 2.     Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata zaliczki w wysokości 400,00 brutto najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.
 3.     Prawidłowe zgłoszenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.

 

PŁATNOŚCI

 

 1.      Oferta promocyjna EARLY BIRDS ważna do 09.11.2023. r. (całkowity koszt szkolenia 1299,00zł) – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 400,00zł zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 899,00zł brutto do 09.11.2023r. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.

 

 1.      Całkowity koszt szkolenia 1599,00 zł brutto – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 400,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu. Uczestnik pozostałą część kwoty tj. 1199zł może wpłacić w dniu organizacju szkolenia przed jego rozpoczęciem (akceptowane sa opłaty gotówką lub kartą).

 

 1.      Płatność całości kwoty naleznej za szkolenie z góry mozna dokonać w trakcie rejestracji na szkolenie za pośrednictwem systemu płatności PayU, PayPal lub tradycyjnego przelewu.

 

 1.      Wpłatę zaliczki reszty należnej kwoty należy dokonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na poniży numer konta Organizatora:

 

 

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0092 1023 0083

FIZJO4LIFE Michał Dachowski

ul. Jagiellońska 4

03-721 Warszawa

 

 

 

 

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 

 1.   Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane drogą mailowa do Organizatora na adres: [email protected]. Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.

2.  Rezygnacja zostanie potwierdzona drogą mailową przez Organizatora.

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji z utratą zaliczki lub całości wpłaty, jeżeli dokona rezygnacji w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

4. Zaliczka jest jednorazowa oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 13 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

6. W przypadku zmiany terminu szkolenia, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w nowo wyznaczonym terminie Organizator zwraca całkowity koszt szkolenia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1.              Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszych warunków szkolenia, w tym: sali szkoleniowej i materiałów edukacyjnych (skryptów, przyborów dydaktycznych).
 2.              Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności grupy celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych podczas kursu.
 3.              Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników.
 4.              Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 5.              Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 6.              Organizator zapewnia, że dane podane w kwestionariuszu osobowym w trakcie rejestracji są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i zmian swoich danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
 7.              Każdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność.
 8.              Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie szkolenia.
 9.              Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

  PRAWA AUTORSKIE
 1.     Wszystkie Szkolenia dostępne w ofercie Organizatora są chronione prawem autorskim.
 2.     Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

3.    Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich materiałów wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń zachowuje FIZJO4LIFE Michał Dachowski, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu FIZJO4LIFE Michał Dachowski. W przypadku naruszenia tego postanowienia FIZJO4LIFE Michał Dachowski może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 100 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski przekraczają wysokość kary umownej.

 1.     Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas szkoleń jest zabronione.
 2.     FIZJO4LIFE Michał Dachowski zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz wykorzystywania ich w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo. Uczestnik szkolenia oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem szkolenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, warunki finansowe i terminy zjazdów szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat.
 2.     Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.blackroll.com.pl w ofercie szkolenia BLACKROLL® Therapy
 3.     W przypadkach nie regulowanych przez niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.