Wysyłka w 24h Darmowa dostawa od 60zł Gwarancja satysfakcji
Go Top

Formularz zawiera niepoprawne dane zaznaczone na czerwono przed kontynuacją prosimy poprawić wpisane dane

REGULAMIN SZKOLENIA BLACKROLL THERAPY

Organizator:

Organizatorem szkolenia jest FIZJO4LIFE Michał Dachowski z siedzibą w Warszawie kod pocztowy: 03-721 przy ulicy Jagiellońska 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerem

NIP: 1132568620, REGON: 145563570

 

Szkolenie:

Realizowany przez Organizatora kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie BLACKROLL® Education, który został wybrany i zakupiony przez Uczestnika na stronie internetowej www.blackroll.com.pl. Nazwa szczegółowa, termin i miejsce organizacji wybranego Szkolenia są podane w jego ofercie.

 

Uczestnik:

Osoba, która prawidłowo dokona rejestracji i zakupu wybranego przez siebie Szkolenia na stronie internetowej www.blackroll.com.pl oraz dokona terminowej płatności za wybrane przez siebie Szkolenie.

 

 1.                            ZASADY OGÓLNE

 

 1.              Zawarcie umowy i zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie kwestionariusza osobowego i zakup szkolenia w sklepie internetowym BLACKROLL® Polska (www.blackroll.com.pl).
 2.              Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest wpłata zaliczki w wysokości 2000,00zł brutto najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie ulega unieważnieniu.
 3.              Prawidłowe zgłoszenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową.

 

 1.                          PŁATNOŚCI

 

 1.              PŁATNOŚCI JEDNORAZOWE:

 

563,77 zł brutto/ 1 zjazd – (całkowity koszt szkolenia 9584,00 zł brutto) – oferta promocyjna EARLY BIRD ważna do 28.02.2021r – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 2000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 7584 zł brutto 01.04.2021r.

610,83 zł brutto/ 1 zjazd (całkowity koszt szkolenia 10384,00 zł brutto) – cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 2000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 8384,00 zł brutto do 21.03.2021r. W przypadku rejestracji po upływie tego terminu całość należnej kwoty łącznie z zaliczką należy uiścić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rejestracji.

 1.              PŁATNOŚCI RATALNE

752,00złbrutto/ 1 zjazd – (całkowity koszt szkolenia 12784,00 zł brutto) – płatność w 4 ratach.

Cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 2000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałych kwot w wyznaczonych terminach. Ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę zaliczki rozliczanej na poczet zjazdu 15 i 16.

 

Raty należy uiścić w terminie:

I rata do 01.04.2021r. – 3196,00zł brutto

II rata do 01.07.2021r. – 3196,00zł brutto

III rata do 08.10.2021r. – 3196,00zł brutto

IV rata do 30.01.2022r. – 1196,00zł brutto

 

846,11zł brutto/ 1 zjazd –  (całkowity koszt szkolenia 14384,00zł brutto) – płatność w 13 ratach.

Cena obowiązuje przy wpłacie zaliczki 2000,00 zł w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia na szkolenie, a następnie uiszczeniu pozostałej kwoty tj. 12384,00 zł brutto w wyznaczonych terminach wpłaty rat. Ostatnie dwie raty są pomniejszone o kwotę zaliczki rozliczanej na poczet czterech ostatnich zjazdów (14, 15, 16, 17).

 

Raty należy uiścić w terminie:

I rata do 01.04.2021r. – 960,00zł brutto 

II rata do 30.04.2021r. – 960,00zł brutto

III rata do 16.05.2021r. – 960,00zł brutto -

IV rata do 31.05.2021r. – 960,00,00zł brutto

V rata do  30.06.2021r. – 960,00zł brutto

VI rata do 07.08.2021r. – 960,00zł brutto

VII rata do 31.08.2021r. – 960,00zł brutto

VIII rata do 12.09.2021r. – 960,00zł brutto

IX rata do 30.09.2021. – 960,00zł brutto

X rata do 17.10.2021r. – 960,00zł brutto

XI rata do 14.11.2021r. – 960,00zł brutto

XII rata do 05.12.2021r. – 960,00zł brutto

XIII rata do 09.01.2022r. – 864,00zł brutto

XIV rata                                 – 0,00zł brutto

XV rata                                  – 0,00zł brutto

XVI rata                                 - 0,00zł brutto

XVII rata                                - 0,00zł brutto

 1.              Wpłatę zaliczki, reszty należnej kwoty oraz rat należy dokonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego na poniży numer konta Organizatora

 

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0092 1023 0083

FIZJO4LIFE Michał Dachowski

ul. Jagiellońska 4

03-721 Warszawa

 

 1.                        REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 

 1.              Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane drogą mailowa do Organizatora na adres: [email protected]. Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.
 2.              Rezygnacja zostanie potwierdzona drogą mailową przez Organizatora.
 3.              Zaliczka jest jednorazowa oraz nie podlega zwrotowi.
 4.              Zwrot wpłaty (z wykluczeniem bezzwrotnej zaliczki):

- całkowity zwrot wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia;

- 50% wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji w terminie od 29 do 20 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia;

- 30% wpłaconej sumy – w przypadku rezygnacji w terminie od 19 do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkolenia;

 1.              W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą pierwszego zjazdu Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 2.              Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.
 3.              W przypadku zmiany terminu pojedynczego zjazdu, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w nowo wyznaczonym terminie Organizator zwraca koszt pojedynczego zjazdu równy wybranemu sposobowi płatności.

 

 1.                        PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1.              Organizator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najlepszych warunków szkolenia, w tym: sali szkoleniowej i materiałów edukacyjnych (skryptów, przyborów dydaktycznych).
 2.        Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa dla prowadzącego, w przypadku gdy dany prowadzący z przyczyn losowych nie będzie mógł prowadzić zajęć. Prowadzący zastępujący go będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie równoważne temu, jakie posiadał prowadzący zastępowany.
 3.              Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczebności grupy celem zwiększenia efektywności zajęć praktycznych podczas kursu.
 4.              Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników.
 5.              Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 6.              Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wybranych zjazdów.
 7.              Organizator zapewnia, że dane podane w kwestionariuszu osobowym w trakcie rejestracji są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i zmian swoich danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.
 8.              Każdy Uczestnik bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność.

 

 

 1.              Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie szkolenia.
 2.          Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

 

 1.      Organizator informuje, że nieobecność na maksymalnie dwóch zjazdach daje możliwości odrobienia utraconych zjazdów z kolejnymi dwoma edycjami szkolenia bezpłatnie, powyżej dwóch nieobecności udział w zjazdach z kolejnymi dwoma edycjami jest dodatkowo płatny – 399zł brutto. Organizator poinformuje o terminie uczestnictwa z kolejna edycją.
 2.      Organizator zobowiązany jest wydać Uczestnikowi materiały szkoleniowe w postaci skryptu z opuszczonego przez Uczestnika zjazdu w celu przygotowania się do egzaminu końcowego.
 3.      W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego, Organizator ustali termin poprawkowy, płatny dodatkowo 400,00 zł brutto, każdy kolejny 500,00zł brutto.
 4.     Organizator informuje, o możliwość powtórnego udziału w wybranym przez siebie wykładzie w  cenie – 50% od ceny wyjściowej.

 

 1.        INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU.

1. Nagranie filmiku trwającego od 45 minut do 1,5 godziny (diagnostyka i terapia).

2. Dwa opisy pacjentów, które zawierają informacje co pacjentowi dolega, jakie są cele, mocne i słabe strony według różnych metod. Materiały należy dostarczyć najpóźniej na dzień przed egzaminem.

3. Egzamin praktyczny trawa do 1,5 godziny. Składa się z przeprowadzenia diagnostyki i treningu pacjentowi. W trakcie egzaminatorzy zadają pytania.

4. Otrzymanie imiennego certyfikatu z nadanym numerem oraz tytułem.

 

 

 

 

 

1.                         PRAWA AUTORSKIE

 

 1.              Wszystkie Szkolenia dostępne w ofercie Organizatora są chronione prawem autorskim.
 2.              Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

3.             Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich materiałów wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń zachowuje FIZJO4LIFE Michał Dachowski, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu FIZJO4LIFE Michał Dachowski. W przypadku naruszenia tego postanowienia FIZJO4LIFE Michał Dachowski może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 100 000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski przekraczają wysokość kary umownej.

 1.              Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas szkoleń jest zabronione.
 2.              FIZJO4LIFE Michał Dachowski zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz wykorzystywania ich w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo. Uczestnik szkolenia oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez FIZJO4LIFE Michał Dachowski. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem szkolenia.
 3.                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.              Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, warunki finansowe i terminy zjazdów szkolenia oraz ponosi pełne konsekwencje w związku z niezastosowaniem się do postanowień regulaminu, zwłaszcza w zakresie terminów wpłat.
 2.              Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.blackroll.com.pl w ofercie szkolenia BLACKROLL® Therapy
 3.              W przypadkach nie regulowanych przez niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

*W związku ograniczeniami związanymi  z walką z epidemią COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia z przyczyn losowych.

*Organizator w przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia informuje o tym fakcie Uczestnika. Informacja dotycząca zmiany terminu szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu.

*Organizator poinformuje drogą e-mail Uczestnika o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.